Кроење по симболика

4, 10, 11 и 27 дигитален фото-колаж; 50х80см. (димензии менливи); 2020

Share